Дистанційні ресурси:

  1. Основи біоінформатики
  2. Біологічні та фізичні методи аналізу. Мікроскопія
  3. Біосепарація
  4. Біосепарація
  5. Біосорбція іонів металів з технологічних розчинів
  6. Біофізика полімерів
  7. Біофункціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити: наукові основи та напрями застосування
  8. Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації
  9. Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації (фільтрації)
  10. Прилади і системи неруйнівного контролю: Основи біофункціоналізації наноматеріалів

 

 

1.Назва: Основи біоінформатики 
Автори: Горобець С.В., Горобець О. Ю., Хоменко Т.А.
Дата публікації: 2010
Реквізити підручника:
Основи біоінформатики: підручник для студентів напряму підготовки 6.051401 «Промислова біотехнологія» факультету біотехнології і біотехніки / С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, Т. А. Хоменко ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані. – Київ : НТУУ «КПІ», 2011.
Опис:
Даний підручник з основ біоінформатики допоможе студенту засвоїти основні задачі та методи цієї науки. Оскільки знання з біоінформатики мають міждисциплінарний характер, вони дозволять розв’язувати широке коло задач у області біотехнології, молекулярної біології, генетики та інформатики.


2.Назва: Біологічні та фізичні методи аналізу. Мікроскопія Скачати
Автори: Горобець С. В.; Горобець О. Ю.; Двойненко О. К.; Дем’яненко І. В.
Дата публікації: 2014
Реквізити методички:
Біологічні та фізичні методи аналізу. Мікроскопія: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» спеціальності 7.(8.)05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, О. К. Двойненко, І. В. Дем’яненко. – Електронні текстові дані – К.: НТУУ «КПІ», 2014 – 44 с.
Опис:
Курс ”Біологічні та фізичні методи аналізу в біотехнології ” є одним з важливих інженерно-біологічних складових навчального процесу, що відіграє значну роль у підготовці фахівців. Оптичні методи аналізу, особливо мікроскопія, є однією із актуальних і широко використовуваних в різних галузях науки та техніки груп інструментальних методів аналізу. В курсі заплановано лабораторний практикум, який складається з 7 робіт, які спрямовано на набуття навичок при роботі з програмними пакетами NOVA та Gwiddion, що розповсюджуються на правах вільного доступу. Основні знання, які отримує студент по закінченню курсу: поняття і характеристики сучасного аналізу оптичними методами, зокрема, стосовно скануючої зондової мікроскопії.


3. Назва: Біосепарація Скачати
Автори: Маринченко Л. В.
Дата публікації: 2011
Реквізити методички:
Біосепарація: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. В. Маринченко. – Електронні текстові дані.– К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 42 с.
Опис:
Навчальне видання розроблено для допомоги студентам-біотехнологам у виконанні розрахункової роботи з курсу «Біосепарація». Наведено основні відомості з газової хроматографії, принципи та методи розрахунку хроматографічних піків розділених компонентів суміші вручну: стандартних гауссівських піків, зокрема з дрейфом нульової лінії, асиметричних піків, не повністю розділених піків, зашкалених піків. Розглянуто розрахунок концентрації компонентів суміші у відсотках методом внутрішньої нормалізації, в т.ч. з урахуванням чутливості детектора до окремих компонентів суміші.


4.Назва: Біосепарація Скачати
Автори: Горобець С. В.; Маринченко Л. В.; Дем’яненко І. В.; Карпенко Ю.В.
Дата публікації: 2014
Реквізити методички:
Біосепарація: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» спеціальності 7.(8.)05140102 «Молекулярна біотехнологія» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Горобець, Л. В. Маринченко, І. В. Дем’яненко, Ю. В. Карпенко. – Електронні текстові дані.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 99 с.
Опис:
Біосепарація є невід’ємною складовою біотехнологічного процесу отримання цільового продукту. Вона об‘єднує комплекс операцій з виділення, розділення та очищення широкого спектру біотехнологічних цільових продуктів. Необхідність виділення «Біосепарації» як окремої дисципліни полягає у самій лабільній природі біологічних продуктів, яка обмежує застосування відомих фізичних та фізико-хімічних методів, вимагає збереження їхньої активності та, водночас, потребує високої чистоти цільових продуктів тощо.


5.Назва: Біосорбція іонів металів з технологічних розчинів Скачати
Автори: Горобець С.В.; Горобець О.Ю.; Лізунов В.В.
Дата публікації: 2009
Реквізити посібника:
Біосорбція іонів металів з технологічних розчинів: навчальний посібник / С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, В. В. Лізунов ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані .- Київ : НТУУ «КПІ», 2009.
Опис:
В представленому посібнику викладено матеріал по методам магнітокерованої біосорбції іонів важких металів з технологічних розчинів. Крім того, в посібнику наведено перелік лабораторних робіт, виконання яких дозволить студентам закріпити на практиці теоретичний матеріал.


6.Назва: Біофізика полімерів Скачати
Автори: Маринченко Л. В.
Дата публікації: 2013
Реквізити методички:
Біофізика полімерів : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.(8).05140102 – Молекулярна біотехнологія / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. В. Маринченко. – Електронні текстові дані– Київ : [НТУУ «КПІ»], 2013. - 30 с.
Опис:
Методичні вказівки адресовано студентам кафедри біоінфіорматики, які вивчають дисципліну «Біофізика полімерів», з вимогами щодо організації виконання курсової роботи, її структури, оформлення та захисту. В додатках надано орієнтовну тематику курсових робіт, положення про рейтингову систему оцінки, форму титульного листа, приклади складання бібліографічного опису використаних джерел, список рекомендованої літератури.


7.Назва: Біофункціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити: наукові основи та напрями застосування Скачати
Автори: Горбик П. П.; Турелик М. П.; Городець С.В.; Горобець О.Ю.; Дем’яненко І.В.
Дата публікації: 2013
Реквізити посібника:
Біофункціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити: наукові основи та напрями застосування: навчальний посібник / П. П. Горбик, М. П. Турелик, С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, І. В. Дем’яненко ; ІХП ім. О. О. Чуйка НАНУ, НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані. – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 471 с.
Опис:
Наведені в навчальному посібнику актуальні приклади синтезу та застосування біофункціоналізованих наноматеріалів і нанокомпозитів у медицині, біології, біотехнології. Наукові дані, цикл лабораторних робіт та методичні вказівки можуть бути використані при формуванні навчальних програм за відповідними спеціальностями та їх виконанні. Теоретичне висвітлення та опис основних експериментальних стадій створення магніточутливих нанокомпозитів з функціями медико-біологічних нанороботів спрямовані на одержання навичок у галузі нанотехнологій.
Для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців хімічних, біологічних та суміжних технологічних і медичних спеціальностей.


8.Назва: Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації Скачати
Автори: Горобець С. В.; Горобець О. Ю.
Дата публікації: 2010
Реквізити підручника:
Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації: підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Горобець, О. Ю. Горобець ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані– Київ : НТУУ «КПІ», 2010.
Опис:
Підручник «Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації» містить матеріал по одному з сучасних методів розділення та очищення багатокомпонентних біологічних середовищ. В підручнику проведено системний аналіз сучасної літератури з теоретичних та експериментальних основ високоградієнтної магнітної сепарації. Проведено детальний огляд принципів та пристроїв підвищення напруженості зовнішнього магнітного поля та його градієнту в магнітних сепараторах, включаючи електромагнітні системи, постійні магніти, сильні магнітні поля високоанізотропних магнітів. Також описані вимоги до високоградієнтних феромагнітних насадок, їх класифікація, характеристики та способи отримання. Особлива увага приділяється багаторівневим високоградієнтним феромагнітним насадкам з розгалуженою структурою поверхні. Підручник включає в себе матеріал щодо способів розрахунку магнітних сепараторів та загальних принципів їх конструкцій.


9.Назва: Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації (фільтрації) Скачати
Автори: Горобець С. В.; Дем’яненко І.В.
Дата публікації: 2010
Реквізити методички:
Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації (фільтрації): методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» факультету біотехнології і біотехніки всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Горобець, І. В. Дем’яненко. – Електронні текстові дані– Київ : НТУУ «КПІ», 2010.
Опис:
Сучасний рівень нанотехнологій дозволяє створювати унікальні засоби для медицини й біології. Їхнє впровадження в практику є основою сучасного прогресу в областях діагностики й терапії, зокрема на клітинному й генному рівнях. В курсі заплановано лабораторний практикум, який складається з 6 робіт.


10.Назва: Прилади і системи неруйнівного контролю: Основи біофункціоналізації наноматеріалів Скачати
Автори: Турелик М. П.; Горобець С. В.; Горбик П. П.
Дата публікації: 2010
Реквізити методички:
Прилади і системи неруйнівного контролю: Основи біофункціоналізації наноматеріалів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.090226 «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. П. Турелик, С. В. Горобець, П. П. Горбик. – Електронні текстові дані. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010.
Опис:
Методичні вказівки побудовано на найбільш актуальних сучасних прикладах отримання, дослідження та застосування нанокомпозитів у галузях медицини, біології та біотехнології. Наведені теоретичні дані та методичні вказівки можуть бути використані студентами для виконання курсових і дипломних робіт.

Контакти

Наша адреса:

проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра біоінформатики факультету біотехнології і біотехніки, навчальний корпус 18, кімн. 224, 225.

Телефон:

(044) 204-99-37, (044) 204-80-54

Щодня з 9:00 до 17:00 крім суботи та неділі.

Електронна пошта: pitbm@ukr.net

 

  Мапа КПІ мапа кпі 

Офіційний сайт факультету біотехнології і біотехніки
Офіційний сайт НТУУ "КПІ"
Профбюро ФБТ
Профбюро ФБТ